Įstatai – LBHD

Įstatai

Lietuvos burnos higienistų draugijos įstatai

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Lietuvos burnos higienistų draugiją (toliau LBHD) – yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. LBHD vienija Lietuvos Respublikos burnos higienistus, kelia profesinę kvalifikaciją ir atstovauja jų interesams;
  2. LBHD vykdo savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir šiuos įstatus;
  3. LBHD savo veiklą grindžia savivaldos ir demokratijos principais, bendradarbiauja visuomeninėmis organizacijomis;
  4. LBHD yra juridinis asmuo nuo įstatų įregistravimo dienos, turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotose bankuose, gali turėti po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje iš pasirinktų užsienio valstybių. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu;
  5. LBHD veiklos laikotarpis – neribotas;
  6. LBHD finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
  7. LBHD buveinę keičia valdyba.
 2. Tikslas ir uždaviniai
  1. Pagrindinis LBHD tikslas – suburti draugijos narius profesionalios burnos higienos problemoms Lietuvoje spręsti.
  2. Siekdamas įgyvendinti savo tikslus LBHD atlieka žemiau nurodytas funkcijas ir įgyvendina šiuos uždavinius:
   1. Rengti norminių aktų projektus burnos higienos mokslo ir praktikos klausimais ir nustatyta tvarka teikti juos svarstymui atsakingoms valstybinėms institucijoms;
   2. Gilinti burnos higienistų profesines žinias, nagrinėti odontologinių ligų profilaktikos problemas;
   3. Dalyvauti burnos higienistų specialistų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemos tobulinime, kelti LBHD narių profesinę kvalifikaciją, teikti sertifikatus;
   4. Skatinti kūrybinę burnos higienistų veiklą ir remti naujų profesionalios burnos higienos metodų įdiegimą į klinikinę praktiką.
   5. Organizuoti mokslines konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kt. renginius tiek savarankiškai, tiek ir su kitomis draugijomis, organizacijomis bei asociacijomis.
   6. Skelbti LBHD narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti konferencijų, seminarų bei kt. renginių medžiagą, rekomenduoti leidinius spaudai, juos recenzuoti, užsiimti kita leidybine veikla.
   7. Bendradarbiauti su analogiškomis ar giminingomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių draugijomis, tarptautinėmis draugijomis, tapti jų tikruoju ar asocijuotu nariu. Atstovauti LBHD narius Lietuvoje ir už jos ribų
   8. Palaikyti ryšius su sveikatos apsaugos valdymo institucijomis ir dalyvauti sprendžiant visus su burnos higienos specialybe ar burnos sveikatas ir jos prevencija susijusius klausimus.
  3. Spręsdamas iškeltus uždavinius, LBHD turi teisę:
   1. sudaryti sutartis, įsigyti ir nuomoti turtą, jį valdyti bei kitaip juo disponuoti, leisti savo vidaus darbo tvarkos taisykles, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka LBHD tikslus ir neprieštarauja galiojantiems teisės aktams;
   2. samdyti fizinius ir juridinius asmenis pagalbinei veiklai;
   3. gauti paramos lėšų ar kitokio turto iš vietinių, respublikinių ir tarptautinių visuomeninių organizacijų, fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų;
   4. steigti (būti steigėju) pagal įstatymus registruojamas ir veikiančias ribotos civilinės atsakomybės įmones, kitus juridinius asmenis;
   5. komerciniais pagrindais organizuoti konferencijas, seminarus, ir kitokius komercinius renginius ir gauti iš to pajamų savo veiklai;
   6. jungtis arba stoti į kitas panašaus pobūdžio asociacijas, jų susivienijimus, dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje;
   7. gali turėti kitų teisių, nurodytų juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.
 3. LBHD nariai, jų teisės ir pareigos.
  1.  LBHD sudaro tikrieji nariai, asocijuoti nariai, rėmėjai ir garbės nariai.
  2. LBHD tikraisiais nariai gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje: burnos higienistai, gydytojai odontologai periodontologai, kitų specialybių gydytojai, mokslo darbuotojai, pareiškę norą dalyvauti LBHD veikloje, pripažįstantys LBHD įstatus, mokantys nario mokestį.
  3. LBHD asocijuotais nariais gali būti bet kokie suinteresuoti juridiniai bei 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su pagrindinių narių veikla. Asocijuoti nariai neturi balsavimo teisės, tačiau gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.
  4. LBHD rėmėjais gali būti visi fiziniai ar juridiniai asmenys, remiantys draugiją vienu ar kitu būdu ir padedantys jos veikloje.
  5. LBHD garbės nariai – tai nusipelnę ir žymūs Lietuvos ir užsienio valstybių burnos higienistai ir kitų sričių specialistai, renkami LBHD suvažiavimuose.
  6. Prašymas priimti į tikruosius LBHD narius įteikiamas jos valdybai, kuri savo posėdyje išnagrinėjusi prašymą, priima sprendimą 2/3 dalyvaujančių posėdyje balsų dauguma.
  7. LBHD narių teisės nesiskiria nuo nurodytų LR Asociacijų įstatyme.
  8. Tikrais narys turi teisę:
   1. Dalyvauti visuose LBHD renginiuose;
   2. Dalyvauti visuotiniuose LBHD narių susirinkimuose. Kiekvienas narys turi vieną balsą;
   3. Rinkti ir būti išrinktu į visus LBHD vadovaujančius organus;
   4. Gauti informaciją apie visus LBHD renginius ir juose dalyvauti;
   5. Teikti pasiūlymus ir pageidavimus įvairiais LBHD veiklos klausimais;
   6. Naudotis LBHD teikiamomis paslaugomis, sukaupta informacija ir gauti LBHD leidinius;
   7. Kreiptis į LBHD dėl teisėtų interesų gynimo;
   8. Išstoti iš LBHD.
  9. Tikrasis LBHD narys privalo:
   1. Laikytis nustatytų teisės aktų reikalavimų;
   2. Vadovautis šiais įstatais, LBHD valdymo organų sprendimais ir kitais jo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
   3. Sumokėti stojamąjį nario įnašą ir laiku mokėti metinį nario mokestį;
   4. Dalyvauti LBHD veikloje;
   5. Vykdyti LBHD valdymo organų sprendimus;
   6. Laikytis profesinės etikos normų;
   7. LBHD administracijai pranešti apie savo kontaktinių duomenų (pavadinimo, adreso, telefono elektroninio pašto ir kt.) pasikeitimą;
  10. Narystė LBHD pasibaigia:
   1. Nesumokėjus nario mokesčio daugiau kaip vienerius metus;
   2. LBHD nariui išstojus iš LBHD.
   3. LBHD narys gali laisvai išstoti iš LBHD, jeigu jis ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pageidavimo išstoti iš LBHD raštu pateikia prašymą LBHD Pirminikui. LBHD nariai išbraukiami iš narių sąrašo LBHD Pirmininko sprendimu;
   4. Pašalinus LBHD narį. Išstojimo, pašalinimo iš LBHD narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu;
   5. Likvidavus LBHD;
  11. Pasibaigus narystei, nario mokesčiai ar kitaip LBHD perduotos lėšos ir turtas nariams negrąžinami.
  12. Stojamųjų LBHD narių įnašų ir LBHD narių mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama LBHD visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  13. LBHD sekretorius tvarko narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam nariui.
 4. LBHD organai
  1. LBHD organai yra:
   1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas);
   2. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos pirmininkas (toliau –Pirmininkas);
   3. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – Valdyba (toliau –Valdyba);
  2. Susirinkimas:
   1. Keičia LBHD įstatus;
   2. Nustato LBHD tikslus ir pagrindinius uždavinius;
   3. Tvirtina LBHD metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą;
   4. Priima sprendimą dėl LBHD pertvarkymo ar pabaigos;
   5. Priima sprendimą dėl LBHD metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę.
   6. Skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius (Pirmininką ir Valdybą);
   7. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
   8. Priima nutarimus kitais, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir šių įstatų Susirinkimui kompetencijai priskirtais klausimais.
   9. Nustato narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  3. Susirinkimas šaukiamas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimo iniciatyvos teisę turi Pirmininkas, Valdyba ir ne mažiau kaip 1/2 draugijos narių.
  4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LBHD narių. Sprendimas laikomas priimtu, jeigu už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus įstatų pakeitimą, bei sprendimus dėl LBHD pertvarkymo, reorganizavimo ar veiklos nutraukimo, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvaujančių balsų.
  5. Susirikime turi teisę dalyvauti kiekvienas narys su sprendžiamojo balso teise.
  6. Apie Susirinkimo laiką, vietą ir darbotvarkę Pirmininkas ne vėliau kaip 10 dienų iki Susirinkimo praneša LBHD narių nurodytais el. pašto adresais ir per klubo narių pokalbių programėlę arba skelbimu VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant paskelbimo terminų, jei visi nariai su tuo sutinka.
  7. Susirinkimui parengiamas LBHD narių sąrašas, kuriame pasirašo į Susirinkimą atvykę dalyviai. Šis sąrašas pridedamas prie Susirinkimo protokolo.
  8. Jeigu į Susirinkimą nesusirinko reikalingas skaičius dalyvių, ne vėliau kaip po 14 dienų šaukiamas pakartotinis Susirinkimas. Jame svarstomi visi klausimai, kurie buvo numatyti neįvykusio Susirinkimo darbotvarkėje. Šiuo atveju Susirinkimo nutarimai laikomi priimtais, jeigu jie priimami tame susirinkime dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma. Pakartotinis susirinkimas vyksta pradiniame pranešime nurodytu laiku ir vietoje.
  9. Susirinkimas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu bei balsuojama specialiomis programomis;
  10. Visuotiniame narių susirinkime rašomas protokolas. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Jeigu nė vienas dalyvavęs susirinkime narys nepareikalauja rašyti pasisakymų, gali būti užrašoma tik sprendžiamoji susirinkimo dalis.
  11. LBHD veiklai tarp suvažiavimų vadovauja valdyba, renkama suvažiavime 4 metų laikotarpiui. Ją sudaro pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius, iždininkas ir 3 nariai.
  12. Eiliniai valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą metuose.
  13. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui lemia pirmininkaujančio balsas.
  14. Valdyba:
   1. priima naujus LBHD narius;
   2. šalina LBHD narius;
   3. nustato LBHD nario mokesčio mokėjimo ir atleidimo nuo jo dydį ir tvarką;
   4. nustato tikslinių mokesčių dydį ir jų mokėjimo tvarką;
   5. sudaro LBHD biudžetą, sprendžia turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, tvirtina atskirų renginių sąmatas ir jų įvykdymo finansines ataskaitas;
   6. tvirtina LBHD veiklos programą, planuoja renginius;
   7. sudaro ir pateikia Susirinkimui tvirtinti veiklos ataskaitą, metinę finansinę atskaitomybę, įplaukų paskirstymo projektą; bei teikti kitą informaciją reikalingą darbotvarkės klausimams svarstyti;
   8. keičia LBHD buveinę;
   9. priima sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo, perleidimo ir kitokio LBHD turto panaudojimo bei trečiųjų asmenų prievolių užtikrinimo LBHD turtu jeigu turto ar sandorių vertė didesnė nei 15 000 Eur;
   10. priima nutarimus kitais, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir šių įstatų Valdybos kompetencijai priskirtais klausimais.
  15. Valdybą sudaro pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius, iždininkas ir 3 nariai.
  16. Valdyba renkama 4 (ketverių) metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam Susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio Susirinkimo dieną;
  17. LBHD pirmininko pavaduotojas vykdo pirmininko pareigas, jei pirmininkas dėl kokių priežasčių negali eiti savo pareigų;
  18. LBHD sekretorius atsako už sekretoriato darbą suvažiavimų, pasitarimų bei Valdybos posėdžių metu, tvarko atitinkamą dokumentaciją ir LBHD narių sąrašą, atsako už informacijos pateikimo LBHD nariams savalaikiškumą;
  19. Iždininkas vykdo ir atsako už finansinę LBHD veiklą;
  20. Valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Valdybos primininko balsas. Valdybos posėdžio protokolą pasirašo valdybos pirmininkas, o jam nedalyvavus posėdyje – posėdžio primininkas;
  21. Valdybos susirinkimai, bendravimas, pranešimai ir balsavimas gali vykti tiek gyvai, tiek per elektronines ryšio priemones. Apie organizuojamo Valdybos susirinkimo būdą Valdybos pirmininkas informuoja ne vėliau kaip 3 dienas iki organizuojamo Valdybos susirinkimo.
  22. Pirmininkas:
   1. Vykdo Susirinkimo ir Valdybos nutarimus, juose nurodyta tvarka;
   2. Draugijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja LBHD Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis bei už LR ribų be atskiro įgaliojimo;
   3. Organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
   4. Organizuoja Susirinkimo sušaukimą;
   5. Esant reikalui šaukia neeilinius suvažiavimus;
   6. Pirmininkauja tarybos posėdžiuose;
   7. Pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
   8. Informuoja narius apie įvykius, turinčius esminės reikšmės LBHD veiklai;
   9. Visuotiniam susirinkimui pateikia metinę veiklos ataskaitą;
   10. Sprendžia kitus LR asociacijų įstatyme ir įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus;
   11. Priima sprendimus dėl ilgalaikio turto įsigijimo, perleidimo ir kitokio LBHD turto panaudojimo bei trečiųjų asmenų prievolių užtikrinimo LBHD turtu jeigu turto ar sandorių vertė neviršina 15 000 Eur.;
   12. Suvažiavimui siūlo pavaduotojo, sekretoriaus, iždininko kandidatūras.
  23. Pirmininkas renkamas LBHD suvažiavimo metu atviru balsavimu iš tikrųjų draugijos narių. Pirmininko kadencija – 4 metai.
  24. Teisės ir etikos komisija:
   1. Atlieka LBH draugijos įstatų priežiūros funkcijas.
   2. Sprendžia visus LBHD vidaus ginčus.
   3. Kai nevykdomi Valdybos sprendimai, klausimą perduoda spręsti LBHD suvažiavimui.
   4. LBHD pirmininko pavaduotojas vykdo pirmininko pareigas, jei pirmininkas dėl kokių priežasčių negali eiti savo pareigų.
  25. LBHD sekretorius atsako už sekretoriato darbą suvažiavimų, pasitarimų bei Valdybos posėdžių metu, tvarko atitinkamą dokumentaciją ir LBHD narių sąrašą, atsako už informacijos pateikimo LBHD nariams savalaikiškumą.
  26. Iždininkas vykdo ir atsako už finansinę LBHD veiklą.
  27. LBHD gali steigti draugijos padalinius atskiruose Respublikos rajonuose ir kraštuose. LBHD padalinio darbui vadovauja: pirmininkas - LBHD narys, sekretorius, iždininkas. LBHD padaliniai neturi juridinio asmens teisių, jie savo veikloje vadovaujasi LBHD įstatais, priešingu atveju, LBHD tarybos nutarimu sustabdoma iki konferencijos, kuri priima galutinį sprendimą dėl padalinio veiklos.
 5. LBHD lėšos
  1. LBHD nuosavybės teise gali priklausyti ilgalaikis turtas (statiniai, žemės sklypai, įrenginiai, transporto priemonės, ginklai ir kt.) ir trumpalaikis turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas įsigyjamas už LBHD priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiais teisėtais būdais. LBHD turi paramos gavėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
  2. LBHD lėšas sudaro:
   1. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
   2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.
   3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.
   4. Skolinto kapitalo lėšos.
   5. Kitos teisėtai įgytos lėšos.
  3. LBHD turtą ir lėšas valdo ir naudoja LBHD Pirmininkas pagal visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos patvirtintas sąmatas arba nustatytas direktyvas.
  4. LBHD Pirmininkas atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui už LBHD lėšų ir turto panaudojimą. Pasibaigus kalendoriniams metams LBHD turtas ir lėšų panaudojimas pateikiamas Visuotiniam narių susirinkimui metiniuose finansinių ataskaitų rinkiniuose.
  5. LBHD turtas ir lėšos turi būti naudojamos jos įstatuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos LBHD nariams ir su jos nariais susijusiems asmenims. Turtą, likusį patenkinus visų likviduojamo LBHD kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, įstatymų nustatyta tvarka naudoja LBHD organai, kurie priėmė sprendimą nutraukti LBHD veiklą.
 6. LBHD VEIKLOS PASIBAIGIMAS
  1. LBHD veikla pasibaigia suvažiavimo nutarimu, kai už jį balsuoja 2/3 narių, arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu. Visus klausimus, susijusius su LBHD likvidavimu sprendžia suvažiavime išrinkta likvidacinė komisija. Likvidavus LBHD sumokami privalomi mokesčiai į biudžetą, atsiskaitoma su kreditoriais ir darbuotojais, o likęs turtas ir lėšos, ne anksčiau kaip po 30 dienų po paskelbimo apie LBHD likvidavimą, panaudojami likvidacinės komisijos įstatymų nustatyta tvarka.

Pirmininkė Gitana Rėderienė